Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

4T TURVA OY

Imatrantie 13

53100 Lappeenranta

2671392-2

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

4T Turva Oy / Teemu Sopanen

Imatrantie 13

53100 Lappeenranta

020 796 1510

teemu.sopanen@4tturva.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

4T Turva Oy / Teemu Sopanen

Imatrantie 13

53100 Lappeenranta

020 796 1510

teemu.sopanen@4tturva.fi

2. Rekisteröidyt

4T Turva Oy:n asiakkaat ja asiakkuuksien yhteyshenkilöt.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Toimeksiantosopimuksiin perustuvat toimenpiteet

Vartiointiohjeistuksiin perustuvat toimenpiteet

Laskutus

Hälytysjärjestelmien valvonta ja yhteydenotot

Työn toteutumisen seuranta

Yhteydenpito

Asiakassuhteen hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

yrityksen nimi, osoite ja y-tunnus

henkilön nimi

henkilön osoite

henkilön puhelinnumero

henkilön yhteystiedot

henkilön sotu

tiedot tuotettavista tuotteista ja palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

4T Turva Oy / Teemu Sopanen

Imatrantie 13

53100 Lappeenranta

020 796 1510

teemu.sopanen@4tturva.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. sopimukseen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään toimeksiantosopimuksen ja kohdeohjeiden teon yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta 4T Turva Oy:n ulkopuolelle. Hälytysvalvontapalveluita ostavien asiakkuuksien osalta käytämme AVARN Security Oy:n hälytyskeskusta taikka Securi Oy:n hälytyskeskusta joihin tietoja voidaan luovuttaa.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista määrittää tietojen luovuttamisesta myös viranomaisille, mahdolliselle kohdehenkilölle taikka asiakkaalle tehdyn toimenpiteen perusteella.

Olemme varmistaneet sopimuksin, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista määrittelee tapahtumatietojen säilytysajaksi 5 vuotta tapahtumasta. Tapahtumatiedot voivat sisältää henkilötietoja.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Olemme myös ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyn osittain kolmansille osapuolille EU:n sisällä 6. luvun mukaisesti, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin asianmukaisesti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina omilla palvelimilla. Fyysinen pääsy palvelimien luokse, jossa tiedot sijaitsevat, on estetty kulunvalvonnan, hälytysjärjestelmän sekä mekaanisen lukituksen avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen.

Palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Henkilötietoja käsittelee vain 4T Turva Oy:n henkilöstö. Kaikkia henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Lappeenrannassa 9.5.2018

Teemu Sopanen

tietosuojavastaava